Политика за защита и обработка на лични данни

 

Нашият основен стремеж, при работа с лични данни

"РАБОТОДАТЕЛ" ООД, ЕИК.205035014, с адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Бургас, община Царево,  гр. Царево 8260, ул. "Екзарх Йосиф" No1 сайт https://www.rabotodatel.bg тел. +359899938770; e-mail: [email protected]; 

 

"РАБОТОДАТЕЛ" ООД е кариерен сайт, който предоставя информация относно намирането и започването на работа в България и чужбина, намирането на висококвалифицирани кадри за Вашия бизнес.

"РАБОТОДАТЕЛ" ООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Изчерпателна информация относно целите, основанията и средствата за обработване на личните данни, поддържаните регистри на лични данни, категориите физически лица, за които се обработват данни, обработваните категории лични данни, категориите получатели и други са достъпни на Интернет страницата на Комисията за защита на личните данни на адрес: /https://www.cpdp.bg

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ на "РАБОТОДАТЕЛ" ООД има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

 

Как и защо използваме личните Ви данни

Настоящата „Политика за защита на личните данни“  определя правилата за събиране и обработване на личните данни предоставени от потребителите на услугите предоставени от "РАБОТОДАТЕЛ" ООД. Като наш потребител, Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на услугите предоставяни от "РАБОТОДАТЕЛ" ООД и за Вашето по-качествено обслужване.

За да използвате услугата, която Ви предоставяме, моля внимателно прочетете „Политика за защита на личните данни“  и в случай, че не сте съгласни с едно или повече от правилата, моля не предоставяйте информация, която да Ви ангажира с предлаганите услуги.

ВАЖНО! "РАБОТОДАТЕЛ" ООД, СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ ЕДИНСТВЕНО И САМО, КОГАТО ТЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ ДОБРОВОЛНО. "РАБОТОДАТЕЛ" ООД НЕ СЪБИРА И НЕ ОБРАБОТВА ДРУГИ ЛИЧНИ ДАННИ. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАННИ. ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ СЛЕДВА ДА ПРИЕМЕ, ЧЕ НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КАКТО И ВЕРНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАННИ.

ПРИ СЪМНЕНИЯ ОТ ВАША СТРАНА И /ИЛИ ПРИ УСТАНОВЕНА ИЗМАМА ИЛИ ДРУГА ФОРМА НА ЗЛОУПОТРЕБА, МОЛЯ ИНФОРМИРАЙТЕ НИ НА ПОСОЧЕНИТЕ КОНТАКТИ.

"РАБОТОДАТЕЛ" ООД събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на своите потребители и се придържа изцяло към законовата рамка, регламентираща защитата на личните данни.

След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответните съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас:

Какви данни обработваме:

Във връзка с предоставяната от нас услуга, ние събираме, обработваме и съхраняваме данни единствено и само, когато те са доброволно предоставени от нашите потребители, физически лица. Потребителят физическо лице, което се е регистрирало в сайта на "РАБОТОДАТЕЛ" ООД с цел търсене на работа преценява самостоятелно какви данни да предостави за себе си. При изготвяне на автобиография и /или мотивационно писмо потребителят физическо лице сам и доброволно предоставя информация относно данни за контакт, образование, професионален опит, семейно положение, културни интереси и други и носи отговорност за вярността на предоставените данни.

Обяви за работа се публикуват и чрез други платформи и сайтове за работа.  Предоставената информация , чрез други платформи за работа е достъпна единствено за упълномощените лица.  При използване на услугите  и съобразно действащата политика за защита на личните данни, всеки потребител физическо лице дава съгласието си трети страни (работодатели) да копират, събират и използват тези CV- та и мотивационни писма.

Предоставената информация се запазва от нас за неограничен период от време, освен ако потребителят на нашите услуги, сам не реши да поиска заличаване, чрез формата в сайта.

При изготвяне на Вашето CV и /или мотивационно писмо препоръчваме да не се предоставят данни свързани с расов или етнически произход; религиозна, сексуална или политическа принадлежност, както и информация, която се отнася до здравословното състояние.

ВАЖНО! При предоставяне на услугите не изискваме данни от документите Ви за самоличност (ЕГН, номер на паспорт / лична карта , дата на валидност, дата на издаване и др.) и предупреждаваме,че е рисковано да предоставяте такива данни. Предоставят се данни единствено по Ваша лична преценка.

Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, манипулация, неправомерен достъп и неправомерно разкриване. Данните се съхраняват на технически средства, с ограничен достъп и тази информация се третира като конфиденциална.

Идентифициращите данни, които се отнасят до юридически лица, не са лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

Вашите данни няма да бъдат използвани за рекламни, промоционални или маркетингови цели.  

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти, групови практики на кариерни сайтове за работа и др.

Компанията е установила практики по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността,  които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, ние използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др. Сесиите и паролите на всеки кандидат за работа и Работодател са криптирани. Комуникацията със сайта е криптирана с https протокол. Криптирането на пароли и сесии е md5.

 

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, за които са предоставени доброволно,  с прекратяване на конкретния договор / Общите условия на "РАБОТОДАТЕЛ" ООД,  но не ги изтриваме преди изтичане на договора и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

 

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица -  Работодатели, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим услугите, които Ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. 

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни), след декларирано съгласие за конфиденциалност на личните данни в  сайта на Работодател.БГ, собственост на "РАБОТОДАТЕЛ" ООД, във връзка с Общ регламент за защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679. Подписано съгласие да не разгласяват по никакъв начин конфиденциална информация за лични данни, във връзка с Общ регламент за защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679, станала им известна в процеса на договорните отношения с "РАБОТОДАТЕЛ" ООД.

 

Лица, обработващи данни:

лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни; 

органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

Право на възражение:

По всяко време имате право да:

възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; 

Право на жалба*:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. Можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

 

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашият интернет сайт. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази Политика за защита на личните влиза в сила от 01.10.2018г.

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

"РАБОТОДАТЕЛ" ООД си запазва правото да прави промени по настоящата политика за защита на личните данни по всяко време, без това да противоречи на правната рамка. Всички извършени промени ще бъдат отразявани на сайта ни https://www.rabotodatel.bg и се считат за влезли в сила от момента на тяхното публикуване.

 

КОНТАКТИ

При въпроси свързани със защитата на личните данни, свържете се с нас на посочените в сайта контакти.