Регистрация

Декларация съгласие за конфиденциалност на личните данни в сайта на Работодател.БГ, собственост на "РАБОТОДАТЕЛ" ООД, във връзка с Общ регламент за защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Се задължавам да не разгласявам по никакъв начин конфиденциална информация за лични данни, във връзка с Общ регламент за защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679, станала ми известна в процеса на договорните ми отношения с "РАБОТОДАТЕЛ" ООД

2. Конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация е всяка лична по смисъла на Общ регламент за защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 , търговска, техническа или финансова информация, получена от писмен, устен или електронен вид. 

3. Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или Интернет.

4. Задължението за запазване на конфиденциалност е без ограничение в територията и е за срок от 10 години.

5. Задължавам се да пазя конфиденциалната информация добросъвестно, за да предпазя разпространяването и публикуването ѝ от лица, които нямат правото да я разпространяват и публикуват.

6. Задължението за запазване на конфиденциалност няма да се прилага по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

7. Задължавам се да върна при поискване от страна на Възложителя всички предоставени ми от него документи или да унищожа получена информация по електронен път.

8. Задължавам се да спазвам Политиката за Защитава на лични данни на "РАБОТОДАТЕЛ" ООД.

9. Задължавам се да осигуря всички необходими средства и криптиране на информацията с цел максимална защита.

Съгласен съм и с всички допълнителни общи условия упоменати тук.

 

Кандидат
Натискайки този бутон Вие се съгласявате с горе-
упоменатите условия за ползване на платформата

Инструкция за информирано съгрласие

за защита на личните данни на "РАБОТОДАТЕЛ" ООД

„Съгласието” според новия Общ регламент относно защитата на данните

1. По какъв начин физическите лица следва да дават своето съгласие за обработване на личните им данни?

Съгласие следва да се дава чрез изявление или ясно утвърдителен акт (потвърждаващо действие), с който да се даде съгласие от страна на субекта на данни за обработване на свързани с него лични данни, например чрез писмена декларация, включително по електронен път, чрез декларация, подписана с електронен подпис.

2. Представлява ли съгласието на физическите лица основание за обработване на личните им данни?

Да, съгласието остава едно от алтернативните условия за обработване на лични данни. Администраторът на лични данни обаче трябва да е способен да докаже неговото наличие. Субектът на данните следва да бъде информиран за последиците при отказ да даде съгласие за обработване на отделни категории лични данни.   

3. На какви критерии трябва да отговаря даденото съгласие, за да бъде законосъобразно?

Изразеното съгласие трябва да бъде свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено заявление.

4. Какво означава даденото съгласие да бъде информирано?

За да бъде съгласието информирано, субектът на данни следва да знае поне самоличността на администратора и целите на обработването, за които са предназначени личните данни.

5. Какво означава съгласието на физическото лице да бъде дадено свободно?

Свободно дадено съгласие е налично в случаите когато субектът на данни има истински и свободен избор и е в състояние да откаже или да оттегли съгласието си, без това да доведе до вредни последици за него. Смята се, че съгласието не е дадено свободно, ако не се предоставя възможност да бъде дадено отделно съгласие за различните операции по обработване на лични данни, макар и да е подходящо в конкретния случай, или ако изпълнението на даден договор, включително предоставянето на услуга, се поставя в зависимост от даването на съгласие, въпреки че това съгласие не е необходимо за изпълнението.

6. Могат ли да бъдат обработвани чувствителни лични данни без наличието на съгласието на физическите лица, за които се отнасят данните?

Да, в определени случаи, например по съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве.  

7. Има ли право физическото лице да оттегли даденото съгласие за обработване на личните му данни?

Да, субектът на данни има право да оттегли съгласието си по всяко време, като тази процедура трябва да е също толкова лесна колкото и даването на съгласието. Оттеглянето на съгласието обаче важи занапред и не може да има обратно действие. Действията по обработване на лични данни, предприети от администратора в съответствие с дадено преди това съгласие, са законосъобразни, тъй като администраторът е разполагал с валидно правно основание за обработване.

8. Задължително ли е съгласието да бъде дадено писмено?

Не, това не е задължително. Ако обаче съгласието на субекта на данните е дадено в рамките на писмена декларация, която се отнася и до други въпроси, искането за съгласие се представя по начин, който ясно да го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, като използва ясен и прост език. Никоя част от такава декларация, която представлява нарушение на Регламент 2016/679, не е обвързваща.

ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен/на съм "РАБОТОДАТЕЛ" ООД да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям.

Запознат/а съм с:

  • целта и средствата на обработка на личните ми данни;
  • доброволния характер на предоставянето на данните; 
  • правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Съгласен съм и с всички допълнителни общи условия упоменати тук

Работодател
Натискайки този бутон Вие се съгласявате с горе-
упоменатите условия за ползване на платформата