Общи условия за кандидати и работодатели

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТИ

 

Чл.1. "РАБОТОДАТЕЛ" ООД, ЕИК.205035014, с адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Бургас, община Царево,  гр. Царево 8260, ул. "Екзарх Йосиф" No1, представлявано от ВИКТОР ИЛИЯНОВ ДОНЧЕВ и КИРИЛ ИВАНОВ ЙОВНОВ, ЗАЕДНО и ПООТДЕЛНО предоставя чрез сайта https://www.rabotodatel.bg на  Кандидати – физически лица, безплатни услуги, които включват възможности за търсене на обяви за свободни работни места, създаване и съхранение на профил за кандидата, съдържащ: автобиография, мотивационно писмо и други файлове, изпращане на кандидатури за работа по обяви, включване в база данни с възможност Вашият профил да бъде предоставен на Работодатели по зададени критерии и др.

Чл.2. Регистрация- сключване на договор: с натискането на бутон „Регистрация” и потвърждавайки получения от Вас имейл за регистрация, Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с "РАБОТОДАТЕЛ" ООД и електронните изявления посредством електронна поща от  "РАБОТОДАТЕЛ" ООД към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. /чл. 13, ал. 1 във връзка с чл.5 и чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги/.  Вие се съгласявате с Политиката за ЗЛД на "РАБОТОДАТЕЛ" ООД, която е част от Общите условия.

Чл.3. Предоставяне на услуги: За да ползвате Услугите, Вие декларирате, че сте навършили 18 години.  Вие се задължавате да предоставите актуални данни при регистрацията и да ги поддържате такива. Сайтът дава възможност за публикуване на обяви за свободни работни места от Работодатели. Обявите и тяхното съдържание са изцяло отговорност на Работодателя, от който са публикувани. При кандидатстване Вашата кандидатура автоматично стига в акаунта на Работодателя в https://www.rabotodatel.bg. При обяви с външен линк, кандидатстването става на външен сайт, за който "РАБОТОДАТЕЛ" ООД не носи отговорност. Вашата автобиография може да бъде разгледана от регистрирани Работодатели, които по селектирани критерии търсят кандидати. Вие се съгласявате, Работодатели да разглеждат вашата автобиография и при интерес да се свържат с Вас, през сайта. Решенията за това каква информация да изпратите, в какви договорни отношения желаете да влезете и при какви условия са изцяло Ваша отговорност. 

Чл.4. Обработване на лични данни: Съгласно Политиката за ЗЛД на "РАБОТОДАТЕЛ" ООД

Чл.5. Прекратяване на акаунт:  Вашият акаунт може да бъде закрит в следните случаи по всяко време, със заявка от Ваша страна (чрез функционалността в Сайта). При закриване на акаунт и прекратяване на договора данните, съхранявани в Сайта, се изтриват. След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване. Изпращане на електронно изявление от Вас към Работодател и от Работодател към Вас, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя и идентификация на получателя.

 

Чл.6. "РАБОТОДАТЕЛ" ООД  запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, като публикува информацията на сайта.

 

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 

Чл.1. Сключване на договор: "РАБОТОДАТЕЛ" ООД, ЕИК.205035014, с адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Бургас, община Царево,  гр. Царево 8260, ул. "Екзарх Йосиф" No1, представлявано от ВИКТОР ИЛИЯНОВ ДОНЧЕВ и КИРИЛ ИВАНОВ ЙОВНОВ, ЗАЕДНО и ПООТДЕЛНО предоставя чрез сайта https://www.rabotodatel.bgюридически и физически лица с валидна регистрация в Търговски /БУЛСТАТ регистър – Работодатели, безплатни и/ или платени услуги. Услугите включват, публикуване на обяви за свободни работни места от Работодатели и възможност за съхранение в Сайта на получени от Работодателя кандидатури по публикувани от него обяви. Възможност за търсене в база данни, по определени критерии на подходящи кандидати. Ползването на Услугите е възможно само след регистрация на фирмен акаунт и неговото активиране. В случай че създаватe регистрация, Вие декларирате, че отговаряте на посочените условия и попълнената от Вас информация, идентифицираща Вас и Работодателя, е пълна и точна. Във връзка със своите задължения по Общия регламент за защита на личните данни Работодателят се задължава да попълни контакт за връзка. В допълнение на попълнените при регистрация данни, "РАБОТОДАТЕЛ" ООД си запазва правото да изиска представянето на допълнителни документи, включително подписани (саморъчно или с електронен подпис), за допълнителна идентификация на Работодателя и/или Представители при активирането на акаунта или по всяко време след това при възникване на съмнения за точността и пълнотата на предоставените данни. С натискането на бутон „Регистрация” лицето, което представлява Работодателя, извършва електронно изявление, с което Работодателят и Представителят сключват договор с "РАБОТОДАТЕЛ" ООД при тези Условия и се задължават да ги спазват. Вие се съгласявате с Политиката за ЗЛД, която е част от Общите условия. Вие подписвате с електронен подпис Декларация съгласие за конфиденциалност на личните данни в  сайта на Работодател.БГ, собственост на "РАБОТОДАТЕЛ" ООД, във връзка с Общ регламент за защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679

Чл.2. Публикуване на информация: Вие се задължавате да използвате Сайта в съответствие с настоящите Условия и действащото българско законодателство. Вие се задължавате да публикувате само обяви за реални и актуални позиции. Вашата обява не може да съдържа изисквания с дискриминативен характер.

Чл.3. Обработване на лични данни: Съгласно Политиката за ЗЛД на  "РАБОТОДАТЕЛ" ООД

Чл.4. Финансови параметри: Цените на платените Услуги се изчисляват в зависимост от избраните опции и съгласно публикуваните на Сайта цени към момента на заявяването на конкретната Услуга. Финансови условия на "РАБОТОДАТЕЛ" ООД

Чл.5. Прекратяване на акаунт:  Вашият акаунт може да бъде закрит в следните случаи по всяко време, със заявка от Ваша страна (чрез функционалността в Сайта). При закриване на акаунт и прекратяване на договора данните, съхранявани в Сайта, се изтриват. След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване. Изпращане на електронно изявление от Вас към Кандидат и от Кандидат към Вас, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя и идентификация на получателя.

Чл.6. "РАБОТОДАТЕЛ" ООД запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, като публикува информацията на сайта

Дата на актуализация: 01.10.2018